NVIDIA Stock می گوید خرید بزرگ بعد از باز شدن

      دیدگاه‌ها برای NVIDIA Stock می گوید خرید بزرگ بعد از باز شدن بسته هستند
سیگنال های انباشت چندگانه یونیک فاینانس شاخص های رشد جامد نشان می دهد که سهام NVIDIA بروکر قدرتمند یونیک فاینانس ارزش یک نقطه شرکت یونیک فاینانس نمونه کارها رشد محور باشد.