۵ تهدیدات امنیتی و کلاهبرداری های مدیکر

      دیدگاه‌ها برای ۵ تهدیدات امنیتی و کلاهبرداری های مدیکر بسته هستندهر ساله اداره تامین اجتماعی SSA تقریبا ۱ تریلیون یارانه را برای شهروندان آمریکایی هزینه می کند. اجازه دهید که تعداد یونیک فاینانس شماره ها به مدت یک ثانیه کاهش یابد. هر برنامه ای که اینقدر بزرگ می کارگزاری یونیک فاینانس، محافظت می کند http://articlefeeds.nasdaq.com/~r/nasdaq/categories/~3/Bom_5e7vsWk/5-dangerous-social-security-and-medicare-scams-cm1044847