چرا Celgene به نظر می رسد کمتر مخاطره آمیز و جذاب است

      دیدگاه‌ها برای چرا Celgene به نظر می رسد کمتر مخاطره آمیز و جذاب است بسته هستندبله Celgene NASDAQ CELG احتمالا خطرناک ترین بیوتکنولوژی بزرگ شرکت یونیک فاینانس یونیک فاینانس سیاره شرکت وابسته به یک دارو Revlimid برای ۶۴ درآمد خود را بر سه دارو برای تقریبا ۸۸ بروکر یونیک فاینانس درآمد کل خود را بیشتر بروکر یونیک فاینانس هر متخصص دیگر عمده تحقیقات بازار http://articlefeeds.nasdaq.com/~r/nasdaq/categories/ ~ 3/WAHkJN_2qhE/why-celgene-is-looking-less-risky-and-more-attractive-cm998564