مدیریت معاملات ضد تاندون

      دیدگاه‌ها برای مدیریت معاملات ضد تاندون بسته هستند
هنگامی که شرکت یونیک فاینانس برابر روند اصلی قرار می گیرید، هنگامی که شرکت یونیک فاینانس اشتباه هستید درست به همان اندازه مهم سرمایه گذاری شرکت یونیک فاینانس یونیک فاینانس که خطر خود را مدیریت کنید.