طبق گزارش بانک جهانی مرلین لینچ، تیم تحقیقاتی بانک مرکزی آمریکا مریل لینچ، S & P 500 در سطح ریسک فنی فنی

      دیدگاه‌ها برای طبق گزارش بانک جهانی مرلین لینچ، تیم تحقیقاتی بانک مرکزی آمریکا مریل لینچ، S & P 500 در سطح ریسک فنی فنی بسته هستند
نمودار S & P 500 به یک سطح ریسک فنی مهم تبدیل شده سرمایه گذاری شرکت یونیک فاینانس یونیک فاینانس.