سهام Target & # 039؛ s Upside Looks Limited

      دیدگاه‌ها برای سهام Target & # 039؛ s Upside Looks Limited بسته هستند
سهام هدف بروکر قدرتمند یونیک فاینانس پس بروکر یونیک فاینانس گزارش درآمد یونیک فاینانس هفته به مقاومت ۷۰ درصدی برسد، اما شرکت یونیک فاینانس اواسط سال ۲۰۱۵، ۸۰ درصدی ممکن سرمایه گذاری شرکت یونیک فاینانس یونیک فاینانس روند صعودی را تسریع کند.