سهام AT & T می تواند تا ۲۰ سالگی فروخته شود.

      دیدگاه‌ها برای سهام AT & T می تواند تا ۲۰ سالگی فروخته شود. بسته هستند
ادعای اخیر ادوارد ادوین تودی وارنر بروکر قدرتمند یونیک فاینانس AT & T را به یک روند نزولی تبدیل کند.