در حال حاضر می دانیم چگونه اپل قصد دارد چالش Netflix و آمازون

      دیدگاه‌ها برای در حال حاضر می دانیم چگونه اپل قصد دارد چالش Netflix و آمازون بسته هستندوجود شرکت بزرگ یونیک فاینانس بسیاری بروکر یونیک فاینانس حدس یونیک فاینانس گمان شرکت یونیک فاینانس مورد نحوه چگونه NASDAQ AAPL 160 اپل شرکت یونیک فاینانس نهایت وارد بازار جریان شرکت یونیک فاینانس چالش به رهبران بازار Netflix NASDAQ NFLX 160 یونیک فاینانس آمازون NASDAQ AMZN خرید سهام از بورس آمریکا به حال اپل تلاش های برنامه نویسی اندک بوده اما http://articlefeeds.nasdaq.com/~r/nasdaq/categories/~3/7XMCDLaNtZY/we-now-know-how-apple-plans-to-challenge-netflix-and-amazon -cm1037558