بازارهای سهام می توانند همچنان به عنوان تعرفه ای ادامه یابند و ریسک های دلار همچنان ادامه دارد

      دیدگاه‌ها برای بازارهای سهام می توانند همچنان به عنوان تعرفه ای ادامه یابند و ریسک های دلار همچنان ادامه دارد بسته هستند
همانطور که بازار هشدار داد افزایش تنش های تجاری یونیک فاینانس خبر بروکر یونیک فاینانس سوی بانک فدرال، شاخص های اصلی می توانند روند نزولی را شرکت یونیک فاینانس هفته پیش رو ببینند.