آزمایش سوم فاز سوم Novartis نشان می دهد که ترکیب شیمی درمانی Kisqali® به طور قابل توجهی بهبود PFS را در سرطان پستان پیشرفته HR + / HER2 را افزایش می دهد.

      دیدگاه‌ها برای آزمایش سوم فاز سوم Novartis نشان می دهد که ترکیب شیمی درمانی Kisqali® به طور قابل توجهی بهبود PFS را در سرطان پستان پیشرفته HR + / HER2 را افزایش می دهد. بسته هستندKisqali plus fulvestrant اثربخشی برتر را یونیک فاینانس در ایران میانگین PFS 5/25 ماه شرکت یونیک فاینانس مقابل ۱۲،۸ ماه برای تنها کامل fulvestrant شرکت یونیک فاینانس میان جمعیت کل مطالعه بروکر یونیک فاینانس گروه اول یونیک فاینانس دوم پس بروکر یونیک فاینانس یائسگی یونیک فاینانس در ایران سرطان پستان پیشرفته HR + / HER2- [1] شرکت یونیک فاینانس زیر گروه بیماران مصرف Kisqali plus fulvestrant شرکت یونیک فاینانس تنظیم خط اول، متوسط ​​PFS به دست نیامد یونیک فاینانس ۷۰٪ …

ادامه مطلب →