بیانیه Tom Ferree، رئیس و مدیرعامل Connected Nation، در مورد انتشار اخیر FCC National Broadband Map، ۲۲ فوریه ۲۰۱۸

تام فرری، رئیس یونیک فاینانس مدیرعامل Connected Nation، یک غیر انتفاعی سرمایه گذاری شرکت یونیک فاینانس یونیک فاینانس که مأموریت آن بهبود زندگی سرمایه گذاری شرکت یونیک فاینانس یونیک فاینانس… ادامه مطلب »